Prachtige rondvaart over de Singels van Breda!

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Aansprakelijkheid

Zelf Varen Breda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Bootje Varen Breda. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders / verzorgers.

De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Bootje Varen Breda aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem "toegelaten" derden. 

Het is mogelijk dat Bootje Varen Breda voor u een combinatie boeking maakt van een boottocht met een activiteit van een externe partner zoals bijvoorbeeld een restaurant. Op de activiteit van het partner bedrijf rusten in sommige gevallen andere voorwaarden en regels dan op de activiteiten van Bootje Varen Breda. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de algemene voorwaarden van de partnerbedrijven op te vragen. Bootje Varen Breda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de activiteit van het partnerbedrijf. Alle partners zijn zorgvuldig geselecteerd door ons.

Artikel 2: Algemene regels

-     Het is niet toegestaan de boot door te verhuren (wederverhuur) of in welke vorm dan ook commercieel in te zetten voor eigen gewin zonder dat daar uitdrukkelijke toestemming voor is verleend door Bootje Varen Breda.

-      Mensen onder invloed van alcohol (dronkenmanschap) kunnen toegang tot de boot ontzegd worden. Dit ontslaat de hurende partij niet van zijn of haar verplichtingen!

-      Ook bij wangedrag heeft het personeel van Bootje Varen Breda het recht de tocht te onderbreken of per direct te beëindigen. Dit ontslaat de hurende partij niet van zijn of haar verplichtingen!

-      De schipper van de zelf varen boot dient in alle gevallen nuchter te zijn en mag niet onder invloed zijn van drugs of alcohol. 

-      De huurder van een zelf varen sloep is aansprakelijk voor zijn eigen daden op het water. Aanvaringen met andere sloepen of schade aan de sloep zijn voor rekening van de hurende partij. 

Artikel 3: Passagiers

Op de Website Zelfvarenbreda.nl staat voor de gehele vloot aangegeven hoeveel personen er maximaal aan boord mogen per boot. Het is niet toegestaan om zonder overleg met meer personen dan aangegeven aan boord te treden.   

Artikel 4: Vaartijden

Zelf Varen Breda vaart in de maanden juni, juli en augustus dagelijks van 09:00 uur tot 22:00 uur. In de maanden april, mei en september wordt er gevaren zolang het licht is. 

De vaartijden van uw tocht worden altijd vooraf vastgelegd. Bent u te laat, dan zal dit van uw vaartijd afgaan. Bent u te laat terug, dan zal een deel van uw borg ingehouden worden. 

Artikel 5: Regen of extreem weer

Zelf Varen Breda heeft vanwege de kans op regen een annuleringsbeleid wat zeer specifiek voor regen is geschreven. Bij Bootje Varen Breda kunt u bij regen en / of onweer tijdens de tocht namelijk altijd vanaf 30 minuten tot één minuut van te voren annuleren tegen 10% annuleringskosten van uw boekingsbedrag. Annuleert u eerder basis van een weersvoorspelling dan vallen de annuleringskosten hoger uit, zoals beschreven in Artikel 12: Annuleren. 

Bootje Varen vaart vooral met open boten. Op Zelfvarenbreda.nl vindt u per boot precies hoe deze eruit zien. Alle boten zijn voorzien van poncho’s en paraplu's aan boord waardoor u altijd droog kunt zitten. Indien gedurende een tocht de regen in hevigheid toeneemt kan tijdelijk worden geschuild onder een van de vele bruggen in Breda om de paar honderd meter.

Een tocht die eenmaal is begonnen kan niet meer worden geannuleerd vanwege regen.

Bootje Varen Breda behoudt zich het recht voor om een tocht vanwege weersomstandigheden te allen tijde te annuleren ivm de veiligheid van haar passagiers en eigen personeel.

Artikel 6: Op- en afstapplaats

Bootje Varen Breda start altijd vanuit de Haven in Breda. Wij liggen dan aan de lage kade, zodat u zeer gemakkelijk in en uit kunt stappen. Elders opstappen is voor het zelf varen niet mogelijk. 

Artikel 7: Boeking

Een boeking is definitief als u per e-mail een bevestiging heeft ontvangen. Vanaf dat moment kan de boeking alleen nog middels annulering worden teruggedraaid. Hier zijn kosten aan verbonden zoals wordt aangegeven onder het artikel 12 “Annulering”.

Artikel 8: Wijziging Boeking door opdrachtgever

Een boeking kan ten allen tijde 72 uur voor vertrek kosteloos worden gewijzigd. 

Artikel 9: Wijziging boeking door Bootje Varen Breda

Onder onvoorziene of extreme omstandigheden is Zelf Varen Breda gerechtigd de geboekte tocht te wijzigen. Bootje Varen Breda zal altijd proberen een alternatief te bieden dat zoveel mogelijk lijkt op hetgeen is geboekt. Indien opdrachtgever zich niet kan vinden in de wijziging dan zal Bootje Varen Breda het (reeds) betaalde bedrag retour storten.

Bij extreem hoog dan wel extreem laag water is Bootje Varen Breda gerechtigd de tocht aan te passen, zodanig dat dit het resultaat van de normale tocht niet aantast.

Artikel 10: Opzegging boeking door Bootje Varen Breda

Bootje Varen Breda heeft het recht om een boottocht te annuleren bij extreme weersomstandigheden of bij het niet uit kunnen varen in verband met technische problemen aan één van de boten. Bootje Varen Breda is afhankelijk van waterstanden. Indien het waterpeil extreem is gestegen of gedaald kan Bootje Varen Breda niet varen en heeft zij het recht om een boeking te annuleren. Volledige restitutie geldt in dit geval voor de opdrachtgever.

Bootje Varen Breda heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. Volledige restitutie geldt in dit geval voor de opdrachtgever.

Artikel 11: Betaling

Uw boeking is voor “U” als opdrachtgever pas definitief indien u onze nota per bank heeft voldaan. Let op! Niet betalen betekent niet dat u geen definitieve boeking “bij ons” heeft geplaatst. Wanneer u een reservering bevestigd en een bevestigings e-mail + factuur heeft ontvangen dan heeft u een definitieve boeking geplaatst. Zolang u een boeking niet annuleert blijft deze geldig en moet u deze als zodanig betalen. Indien u wilt annuleren zijn hier kosten aan verbonden, zoals in artikel 12 staat vermeld.

Het totaalbedrag van de boothuur, catering en/of arrangementen kan worden voldaan door middel van overschrijving op onze bankrekening 57.65.49.045 ten name van Bootje Varen te Breda en onder vermelding van uw factuurnummer en afvaart datum.

Eventuele verrekeningen als gevolg van wijzigingen of extra personen op de dag van varen zelf, moeten op de dag zelf contant worden voldaan door u voor de boottocht start. Indien wij een bedrag moeten terugbetalen dan zal dit binnen 14 dagen na de tocht per bank aan u retour worden gestort. 

Artikel 12: Annulering

De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een kennisgeving aan Bootje Varen Breda. Dit dient per e-mail en tevens per telefoon te worden gedaan. Voor een annulering worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van het moment van de annulering. Wij brengen voor een annulering 10% kosten van het totale boekingsbedrag in rekening wanneer de annulering tenminste 21 dagen voor aanvang van uw uitje plaats vindt.

Annuleert u 21 tot 7 dagen voor aanvang van uw uitje dan bedragen deze annuleringskosten 25% van het totale boekingsbedrag. 

Bij een annulering van 7 dagen tot een half uur voor vertrek van uw tocht wordt er 50% annuleringskosten gerekend. 

Annuleert u in overleg met één van onze medewerkers 30 minuten tot 1 minuut voor aanvang bij (extreme) regen en of / onweer. Dan bedragen de annuleringskosten slechts 10% van het boekingsbedrag. Dit kan enkel in overleg met een medewerker van Bootje Varen Breda en pas vanaf 30 minuten voor vertrek omdat dan pas een goede inschatting is te maken van het weer gedurende jullie tocht. Is een tocht eenmaal begonnen dan kan er niet meer worden geannuleerd en zal dus geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 13: Consumpties aan boord

Het is toegestaan om op vaartochten van Bootje Varen Breda eigen dranken en hapjes mee te nemen. Dit is op alle dagen van de week mogelijk, met uitzondering van zaterdagen na 15.00 uur. Op zaterdagen na 15.00 uur vaart elke sloep met een eigen arrangement van Bootje Varen Breda aan boord.

Indien u een boot zonder schipper heeft gehuurd, dan dient de door u gekozen schipper of meerdere schippers onbeschonken te blijven. Onbeschonken varen is belangrijk voor de schipper zelf, de overige passagiers, andere mensen op het water en de boot. Bootje Varen Breda is niet verantwoordelijk voor iedere vorm van schade die ontstaat door beschonken schippers. Verder wordt van u verwacht dat u zorgvuldig met uw omgeving omgaat en geen afval overboord gooit. Alle zelf meegenomen consumpties en het bijbehorende afval dient u zelf na afloop van de tocht van boord mee te nemen. Bootje Varen Breda is niet verantwoordelijk voor deelnemers die hun eigen drank mee aan boord nemen.

Artikel 14: Borg voor boothuur zonder schipper

In geval van de huur van een van onze boten zonder schipper, is de huurder tot € 100,- aansprakelijk voor eventueel veroorzaakte schade aan de sloep. Wij werken met een borgbedrag van € 100. Schades boven de € 100,- worden afgehandeld door de verzekering van Bootje Varen Breda. Het borgbedrag dient per pin te worden voldaan bij aanvang van de tocht en zal na afloop van de tocht, eventueel onder verrekening van schade, aan u worden geretourneerd.

Artikel 17: Vaarsnelheid voor huurders zonder schipper  

Binnen Breda is het niet toegestaan harder dan 4,5 km/uur te varen. Buiten Breda geldt op veel plaatsen een maximum vaarsnelheid van 6 km/uur. Bij een normale snelheid kunt u een leuke tocht varen zoals door ons aangegeven. Vaar vooral rustig indien een andere varende boot, een woonboot of een haven met boten in uw buurt komt en tevens bij het aan- en afmeren. Te hard varen zorgt voor onnodige overlast en milieuvervuiling. Bij overlast en overtredingen kan de tocht door Bootje Varen Breda of andere handhavende diensten per direct worden beëindigd, zonder recht op restitutie van het betaalde bedrag.

Artikel 18: Terugbrengen voor huurders zonder schipper

Indien u een boot heeft gehuurd zonder schipper dan heeft u ruim voldoende de tijd om de singels (en de rest van Breda) rond te varen. Zorg er voor dat u op de afgesproken tijd terug bent met de sloep zodat de volgende groep op tijd weer kan gaan varen. Brengt u de sloep te laat terug dan worden hiervoor per 10 minuten € 10,- in rekening gebracht. Dit wordt van het borgbedrag van € 100,- afgetrokken of in rekening gebracht.

Artikel 19: Klachten 

Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij Bootje Varen Breda, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Bootje Varen Breda.

Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Bootje Varen Breda. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum. 

Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 maand na afloop van het arrangement of de activiteit.

Artikel 20: Bevoegde rechter en Nederlands recht

Op alle overeenkomsten gesloten met Bootje Varen Breda is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is van toepassing uitgesloten. Alle mogelijke geschillen met Koper die voortvloeien uit de met Koper gesloten Overeenkomst of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda. 

Algemene voorwaarden 2012 Bootje Varen Breda - K.v.K. Breda nr. : 20147656